A A A

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1.        In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

SH: Stufkens Hoorcentrum BV gevestigd te Venlo.

De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van SH anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; 

Zorgovereenkomst: De overeenkomst tussen SH en de zorgverzekeraar van de cliënt.

Zorgpolis: De verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden   zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en SH worden gesloten.

 

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1       Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft SH de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende  relevante informatie en heeft de cliënt de plicht SH deze informatie te verstrekken, die omtrent de betreffende bepalingen in zijn zorgpolis daaronder begrepen.

 

Artikel 4 - Prijzen         

4.1       Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van SH.

4.2       Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.

4.3       Cliënt dient rekening te houden met mogelijk eigen risico en eigen bijdrage vanuit de zorgverzekeraar.

 

Artikel 5 - Offertes

5.1       Alle offertes van SH zijn vrijblijvend.

 

Artikel 6- Uitvoering van de overeenkomst

6.1       De afgeleverde zaak en de door SH verrichte werkzaamheden dienen aan de overeenkomst te beantwoorden, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan,alsmede op de betreffende bepalingen van de toepasselijke zorgovereenkomst en de zorgpolis.

 

Artikel 7 - Proeftijd

7.1       Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch Centrum zal SH in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren;

7.2       Laat de cliënt de termijn, die voldoende het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder SH van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt; 

7.3      Tijdens de proeftijd moet de cliënt rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan SH moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan moet zorgen. 

7.4       Indien de cliënt niet op een afgesproken afspraak komt, zgn. no-show kan SH voor de gereserveerde tijd een bedrag ad. 25 euro in rekening brengen.

7.5       Indien SH, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan SH te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het hoortoestel kan vrijwillig worden afgedekt door het afsluiten van een hoortoestelverzekering. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 8-Betaling        

8.1       Het aan SH verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting contant, per pinbetaling of bij machtiging tot automatische incasso aan hem te worden voldaan onder aftrek van hetgeen SH daarvan krachtens de zorg-overeenkomst en/of zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de cliënt bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt; 

            Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan SH voldoet of tot een lager bedrag zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen; 

8.2       In geval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij het verstrijken van deze betalings-termijn het verschuldigde  bedrag niet heeft betaald;

8.3       Indien de cliënt in verzuim is, stuurt SH hem een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering  het verschuldigde bedrag te betalen;

8.4       Indien de cliënt ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is SH bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

Artikel 9- Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

9.1       SH behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12.1 en 12.2 onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten; 

9.2       SH is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding(retentie).

 

Artikel 10- Garantie

  • 1 De door SH te verlenen garantie is naar tijdsduur en omvang gelijk aan de door de fabrikant,importeur of toeleverancier verleende garantie.
  • 2 Voor verrichtte reparaties staat SH in voor de duur van de oorspronkelijke garantie termijn, met een minimum van twee maanden, nadat de cliënt de gerepareerde zaken retour heeft ontvangen.
  • 3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale, slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak

 

Artikel 11 -Ontbinding en overige rechtsmiddelen

11.1     Ieder tekortkoming van SH tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de cliënt de bevoegdheid om, nadat hij SH de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming- gezien haar gering betekenis –deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen ter zake.

 

Artikel 12- Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

12.1     Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft SH de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim;

12.2     De door SH in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt conform “ het Besluit Vergoeding

voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

 

Artikel 13– Opschorting van de betalingsverplichting

13.1     De cliënt is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

Artikel 14 –Klachten

14.1     Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering  c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij SH moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of  redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij SH moeten zijn ingediend . Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig;

14.2     SH dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd

 

Artikel 15- Wet Bescherming persoonsgegevens

15.1     SH zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het  door SH kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de stoornis van het gehoor, de cliënt te informeren over  relevante producten en diensten van SH en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma; 

15.2     Indien de cliënt geen prijs stelt op informatie over productie en diensten van SH en/of derden, kan de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan SH laten weten;

15..3    De cliënt kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijk vergoeding. Indien de cliënt van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de cliënt dit schriftelijk of elektronisch aan SH te melden.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1     Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

 

© Stufkens Hoorcentrum 2024
Created by